skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Us xóa Chủ đề: Military Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faultlines of Conflict in Central Asia and the South Caucasus: Implications for the U.S. Army.(Book Review)(Brief Article)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, Nov, 2003, Vol.40(6), p.751-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Baev, P
  3. Pavel Baev

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...