skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Military Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Challenges and options in the Caucasus and Central Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and options in the Caucasus and Central Asia

Baev, Pavel; Army War College (U.S.)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia-US summit: deadly decisions.(international military policy)

Baev, Pavel

The World Today, June, 2000, Vol.56(6), p.9(3)

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faultlines of Conflict in Central Asia and the South Caucasus: Implications for the U.S. Army (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 November 2003, Vol.40(6), pp.751-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Control of the Military in Postcommunist Europe: Guarding the Guards.(Book Review)(Brief Article)

Baev, Pavel ; Mullet, Etienne

Journal of Peace Research, Nov, 2002, Vol.39(6), p.757-758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Russian Politics: A Reader (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 January 2002, Vol.39(1), pp.129-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holding the Line: US Defense Alternatives for the Early 21st Century (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 July 2002, Vol.39(4), pp.508-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Revolution in Military Affairs? Defense and Security at the Dawn of the Twenty-First Century (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 May 2001, Vol.38(3), pp.407-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keeping the Peace in the CIS: The Evolution of Russian Policy (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 May 2000, Vol.37(3), pp.409-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (6)
 2. Bài báo  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Pavel Baev
 3. Williams, Cindy
 4. Baev, P
 5. Cottey, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...