skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Banerjee, R. xóa Chủ đề: Materials Science xóa Chủ đề: Mikrostruktur xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of boron on the grain size and texture in additively manufactured [beta]-Ti alloys.(Metals)

Mantri, S. A. ; Alam, T. ; Choudhuri, D. ; Yannetta, C. J. ; Mikler, C. V. ; Collins, P. C. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(20), p.12455(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1371-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of microstructure and microhardness in a biomedical Ti-35Nb-7Zr-5Ta alloy.(Original Paper)

Hendrickson, M. ; Mantri, S. A. ; Ren, Y. ; Alam, T. ; Soni, V. ; Gwalani, B. ; Styles, M. ; Choudhuri, D. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(6), p.3062(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0591-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Choudhuri, D
  2. Mantri, S. A.
  3. Mantri, S
  4. Alam, T
  5. Mantri, S.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...