skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Chủ đề: Mikrostruktur xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and Magnetic Properties of New Pr-Zr-Co-Fe Precipitation Hardened Alloys

Gabay, Alexander M. ; Zhang, Yong ; Hadjipanayis, George C.

IEEE Transactions on Magnetics, Sept, 2000, Vol.36(5), p.3300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9464

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of phase transformation on the microstructure and mechanical behavior of FeNiMnCr.sub..75Al.sub. x high-entropy alloys.(Report)

Li, Rongbin ; Zhang, Weiwei ; Zhang, Yong ; Liaw, Peter K.

Materials Science & Engineering A, May 16, 2018, Vol.725, p.138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2018.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy Al0.3CoCrFeNi alloy fibers with high tensile strength and ductility at ambient and cryogenic temperatures

Li, Dongyue ; Li, Chengxin ; Feng, Tao ; Zhang, Yidong ; Sha, Gang ; Lewandowski, John J. ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

Acta Materialia, 15 January 2017, Vol.123, pp.285-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2016.10.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase stability and microstructures of high entropy alloys ion irradiated to high doses

Xia, Songqin ; Gao, Michael C. ; Yang, Tengfei ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

Journal of Nuclear Materials, November 2016, Vol.480, pp.100-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3115 ; DOI: 10.1016/j.jnucmat.2016.08.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Bridgman solidification on microstructures and magnetic behaviors of a non-equiatomic FeCoNiAlSi high-entropy alloy.(Report)

Zuo, Tingting ; Yang, Xiao ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2015, Vol.67, p.171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795 ; DOI: 10.1016/j.intermet.2015.08.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Low-Cost Lightweight Entropic Alloy with High Strength

Shao, Lei ; Zhang, Tao ; Li, Lugee ; Zhao, Yuhong ; Huang, Jinfeng ; Liaw, Peter ; Zhang, Yong

Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, Vol.27(12), pp.6648-6656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-9495 ; E-ISSN: 1544-1024 ; DOI: 10.1007/s11665-018-3720-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Micro-Sized Ferrite and Austenite Grains on the Pitting Corrosion Behavior of Lean Duplex Stainless Steel 2101

Hu, Yadi ; Li, Yuping ; He, Yan ; Wang, Jian ; Liu, Xinglong ; Zhang, Yong ; Han, Peide

Metals, 2017, Vol.7(5), p.168 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3390/met7050168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy functional materials

Miracle, Daniel ; Maurice, David ; Zhang, Yong ; Hawk, Jeffrey

Journal of Materials Research, Oct 2018, Vol.33(19), pp.3138-3155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2018.323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and microtexture evolution of shear bands in Al–Cu single crystal during asymmetric rolling

Guo, Xiaobin ; Deng, Yunlai ; Zhang, Yong ; Zhang, Jin ; Zhang, Xinming

Materials Characterization, June 2017, Vol.128, pp.37-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-5803 ; DOI: 10.1016/j.matchar.2017.03.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Microstructures and Electrical Resistivity of (Al, Cr, Ti)FeCoNiOx High-Entropy Alloy Oxide Thin Films

Zhang-Yan, Hwang ; Chen, Swe-Kai

Advances in Materials Science and Engineering, 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16878434 ; E-ISSN: 16878442 ; DOI: 10.1155/2015/353140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y
  3. Liaw, P.K.
  4. Liaw, Peter K
  5. Chen, Swe-Kai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...