skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Migration xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee immigration and the growth of low-wage work in the EU15

Andersson, Lars Fredrik ; Eriksson, Rikard ; Scocco, Sandro; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) ; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för ekonomisk historia ; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi ; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för regionalvetenskap (CERUM)

Comparative Migration Studies, 2019, Vol. 7(39), pp. 1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-8590 ; DOI: 10.1186/s40878-019-0145-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying to Stay: Understanding Graduate Visa Policy Content and Context in the United States and Australia

Grimm, Adam

International Migration, October 2019, Vol.57(5), pp.235-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; E-ISSN: 1468-2435 ; DOI: 10.1111/imig.12561

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporary inhibition of positive phototaxis in emigratory population of Nilaparvata lugens by mark-release-recapture.(Research Article)(Report)

Yang, Haibo ; Dong, Junfeng ; Hu, Zhenjie ; Li, Dingxu ; Fang, Fan ; Zhai, Baoping

PLoS ONE, Sept 6, 2019, Vol.14(9), p.e0222214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0222214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transit Experiences of Myanmar Women Refugees in Dallas, Texas

Noyori - Corbett, Chie ; Moxley, David P.

Social Development Issues: Alternative Approaches to Global Human Needs, July, 2019, Vol.41(2), p.1(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1473

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Unsettling of Europe: How Migration Reshaped a Continent BY PETER GATRELL.(Western Europe)(Book review)

Moravcsik, Andrew

Foreign Affairs, 2019, Vol.98(6), p.206(2)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (4)
  2. Bình xét khoa học  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hu, Zhenjie
  2. Fang, Fan
  3. Andersson, Lars Fredrik
  4. Grimm, Adam
  5. Dong, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...