skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản History & Archaeology xóa Tất cả các phiên bản Middle East xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

For King and Country: Jack O'Connell, the CIA , and the Arab‐Israeli Conflict, 1963–71

Ashton, Nigel J.

Diplomatic History, November 2012, Vol.36(5), pp.881-910 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/j.1467-7709.2012.01068.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURKEY'S MEDIATION: CRITICAL REFLECTIONS FROM THE FIELD

Davutoglu, Ahmet

Middle East Policy, Spring 2013, Vol.20(1), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/mepo.12005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMERICA AND THE REGIONAL POWERS IN A TRANSFORMING MIDDLE EAST

Gause, F ; Lustick, Ian

Middle East Policy, Summer 2012, Vol.19(2), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2012.00532.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Davutoglu, A
  2. Gause, F
  3. Ashton, Nigel
  4. Davutoǧlu, A.
  5. Lustick, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...