skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Schneegass, Stefan xóa Chủ đề: Midair Displays xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Midair Displays: Concept and First Experiences with Free-Floating Pervasive Displays

Schneegass, Stefan ; Alt, Florian ; Scheible, Jürgen ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of The International Symposium on pervasive displays, 03 June 2014, pp.27-31

ISBN: 9781450329521 ; ISBN: 1450329527 ; DOI: 10.1145/2611009.2611013

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Midair displays: exploring the concept of free-floating public displays

Schneegass, Stefan ; Alt, Florian ; Scheible, Jürgen ; Schmidt, Albrecht ; Su, Haifeng

CHI '14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 26 April 2014, pp.2035-2040

ISBN: 9781450324748 ; ISBN: 1450324746 ; DOI: 10.1145/2559206.2581190

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...