skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Empirical Investigation of Gaze Selection in Mid-Air Gestural 3D Manipulation

Velloso, Eduardo ; Turner, Jayson ; Alexander, Jason ; Bulling, Andreas ; Gellersen, Hans

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9297(Part II), pp.315-330 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22668-2_25

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touch, Movement and Vibration: User Perception of Vibrotactile Feedback for Touch and Mid-Air Gestures

Schönauer, Christian ; Mossel, Annette ; Zaiți, Ionuț-Alexandru ; Vatavu, Radu-Daniel

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9299(Part IV), pp.165-172 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22723-8_14

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Gesture Articulations Variability

Erazo, Orlando ; Rekik, Yosra ; Grisoni, Laurent ; Pino, José A

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10514(Part II), pp.293-314 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-67684-5_18

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Costs and Benefits of Combining Gaze and Hand Gestures for Remote Interaction

Zhang, Yanxia ; Stellmach, Sophie ; Sellen, Abigail ; Blake, Andrew

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9298(Part III), pp.570-577 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22698-9_39

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stellmach, Sophie
  2. Bulling, Andreas
  3. Stellmach, S.
  4. Erazo, Orlando
  5. Rekik, Yosra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...