skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Kawasaki, Megumi xóa Chủ đề: Hardness xóa Chủ đề: Microstructure xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution and the mechanical properties of an aluminum alloy processed by high-pressure torsion.(ULTRAFINE GRAINED MATERIALS)

Sabbaghianrad, Shima ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Nov 15, 2012, Vol.47(22), p.7789(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and microstructure evolution in an aluminum 6082 alloy processed by high-pressure torsion

El-Danaf, Ehab ; Kawasaki, Megumi ; El-Rayes, Magdy ; Baig, Muneer ; Mohammed, Jabair ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6597-6607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8266-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of microhardness and microstructure in a cast AL-7% Si alloy during high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Mungole, Tarang ; Nadammal, Naresh ; Dawra, Kunal ; Kumar, Praveen ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4671(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural homogeneity and superplastic behavior in an aluminum-copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Lee, Han-Joo ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 24, 2015, Vol.50, p.6700(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9224-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of microstructures and mechanical properties in a Cu-Zr alloy processed using different SPD techniques.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Wongsa - Ngam, Jittraporn ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4653(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Langdon, Terence G
  2. Kawasaki, Megumi
  3. Langdon, Tg
  4. Kawasaki, M
  5. Langdon, Terence

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...