skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa Chủ đề: Microstructural Evolution xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of AZ91 magnesium alloy during extrusion and heat treatment

LI, Jing-Yuan ; Xie, Jian-Xin ; Jin, Jun-Bing ; Wang, Zhi-Xiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1028-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61279-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and microhardness of directionally solidified and heat-treated Nb-Ti-Si based ultrahigh temperature alloy

Guo, Hai-Sheng ; Guo, Xi-Ping

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(6), pp.1283-1290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60854-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure and tensile properties of A356 alloys

Peng, Ji-Hua ; Tang, Xiao-Long ; He, Jian-Ting ; Xu, De-Ying

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(9), pp.1950-1956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60955-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of (TiAl)+Nb+W+B alloy

Huang, Lan ; Liaw, P.K ; Liu, C.T ; Liu, Yong ; Huang, Jin-Song

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(10), pp.2192-2198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60994-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of high temperature treatments on microstructure of Nb-Ti-Cr-Si based ultrahigh temperature alloy

Guo, Bao-Hui ; Guo, Xi-Ping

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(8), pp.1710-1716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60919-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guo, Xi-Ping
  2. Guo, Xp
  3. Guo, X.-P.
  4. Xu, D.-Y.
  5. Xie, Jian-Xin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...