skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa Chủ đề: Microsoft xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Blogware
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blogware

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

2
Multimedia
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

3
Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software

Collins Dictionary of Business

ISBN: 000720583X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...