skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Micro History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomia e hierarquia em duas comunidades de escravos: os casos George (Alabama, Estados Unidos, 1847) e Lino(Vassouras, Brasil, 1871)

Pereira de Carvalho, Fábio

Mundo Agrario, Jun 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15155994

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pereira de Carvalho, Fábio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...