skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Mice xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical characterisation of cells co-producing insulin and glucagon in the developing human pancreas

Riedel, M. ; Asadi, A. ; Wang, R. ; Ao, Z. ; Warnock, G. ; Kieffer, T.

Diabetologia, 2012, Vol.55(2), pp.372-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-186X ; E-ISSN: 1432-0428 ; DOI: 10.1007/s00125-011-2344-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Maturation of Human Embryonic Stem Cell-Derived Pancreatic Progenitors Into Functional Islets Capable of Treating Pre-existing Diabetes in Mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maturation of Human Embryonic Stem Cell-Derived Pancreatic Progenitors Into Functional Islets Capable of Treating Pre-existing Diabetes in Mice

Rezania, A. ; Bruin, J. E. ; Riedel, M. J. ; Mojibian, M. ; Asadi, A. ; Xu, J. ; Gauvin, R. ; Narayan, K. ; Karanu, F. ; O'Neil, J. J. ; Ao, Z. ; Warnock, G. L. ; Kieffer, T. J.

Diabetes, 08/01/2012, Vol.61(8), pp.2016-2029 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1797 ; E-ISSN: 1939-327X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2337/db11-1711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DsAAV8-mediated expression of glucagon-like peptide-1 in pancreatic beta-cells ameliorates streptozotocin-induced diabetes

Riedel, M J ; Gaddy, D F ; Asadi, A ; Robbins, P D ; Kieffer, T J

Gene therapy, February 2010, Vol.17(2), pp.171-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-5462 ; PMID: 19865180 Version:1 ; DOI: 10.1038/gt.2009.143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Partial ablation of leptin signaling in mouse pancreatic  -cells does not alter either glucose or lipid homeostasis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial ablation of leptin signaling in mouse pancreatic  -cells does not alter either glucose or lipid homeostasis

Tuduri, E. ; Denroche, H. C. ; Kara, J. A. ; Asadi, A. ; Fox, J. K. ; Kieffer, T. J.

AJP: Endocrinology and Metabolism, 04/01/2014, Vol.306(7), pp.E748-E755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-1849 ; E-ISSN: 1522-1555 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00681.2013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of a new mammalian gene family in the biosynthesis of very long chain fatty acids and sphingolipids

Tvrdik, P ; Westerberg, R ; Silve, S ; Asadi, A ; Jakobsson, A ; Cannon, B ; Loison, G ; Jacobsson, A

The Journal of cell biology, 01 May 2000, Vol.149(3), pp.707-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 10791983 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESDN Is a Marker of Vascular Remodeling and Regulator of Cell Proliferation in Graft Arteriosclerosis

Sadeghi, M. M. ; Esmailzadeh, L. ; Zhang, J. ; Guo, X. ; Asadi, A. ; Krassilnikova, S. ; Fassaei, H. R. ; Luo, G. ; Al‐Lamki, R. S. M. ; Takahashi, T. ; Tellides, G. ; Bender, J. R. ; Rodriguez, E. R.

American Journal of Transplantation, September 2007, Vol.7(9), pp.2098-2105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-6135 ; E-ISSN: 1600-6143 ; DOI: 10.1111/j.1600-6143.2007.01919.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Asadi, A
  2. Kieffer, T.J.
  3. Kieffer, T. J.
  4. Kieffer, Tj
  5. Riedel, M. J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...