skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Menjívar, Cecilia xóa Chủ đề: Mexican Americans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservative Rationales, Racial Boundaries: A Case Study of Restrictionist Mexican Americans

Vega, Irene I; Aranda, Elizabeth (Editor) ; Menjívar, Cecilia (Editor) ; Donato, Katharine M (Editor)

American Behavioral Scientist, November 2014, Vol.58(13), pp.1764-1783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764214537269

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Immigrant Ordinances and Discrimination in New and Established Destinations

Ebert, Kim ; Ovink, Sarah M; Aranda, Elizabeth (Editor) ; Menjívar, Cecilia (Editor) ; Donato, Katharine M (Editor)

American Behavioral Scientist, November 2014, Vol.58(13), pp.1784-1804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764214537267

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“They Will Post a Law About Playing Soccer” and Other Ethnic/Racial Microaggressions in Organized Activities Experienced by Mexican-Origin Families

Lin, Alex R ; Menjívar, Cecilia ; Vest Ettekal, Andrea ; Simpkins, Sandra D ; Gaskin, Erin R ; Pesch, Annelise

Journal of Adolescent Research, September 2016, Vol.31(5), pp.557-581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-5584 ; E-ISSN: 1552-6895 ; DOI: 10.1177/0743558415620670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sibling Behaviors and Mexican-Origin Adolescents’ After-School Activities

Price, Chara D ; Simpkins, Sandra D ; Menjívar, Cecilia

Journal of Adolescent Research, March 2017, Vol.32(2), pp.127-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-5584 ; E-ISSN: 1552-6895 ; DOI: 10.1177/0743558415603820

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menjívar, Cecilia
  2. Simpkins, Sandra D.
  3. Menjivar, C
  4. Aranda, Elizabeth
  5. Simpkins, SD

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...