skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản PLoS xóa Tất cả các phiên bản Internet xóa Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Zhang, Jian xóa Tất cả các phiên bản Methylation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEMD: An Integrated Tool of Human Epigenetic Enzymes and Chemical Modulators for Therapeutics

Huang, Zhimin ; Jiang, Haiming ; Liu, Xinyi ; Chen, Yingyi ; Wong, Jiemin ; Wang, Qi ; Huang, Wenkang ; Shi, Ting ; Zhang, Jian

PLoS One, Jun 2012, p.e39917 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Q.
  2. Shi, T.
  3. Jiang, H.
  4. Zhang, Jian
  5. Huang, Wenkang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...