skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active implant

Kurze; Peter ; Krysmann; Waldemar ; Knoefler; Wolfram ; Graf; Hans-Ludwig ; Bethmann; Wolfgang ; Hampel; Horst

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKTIVES IMPLANTAT

Kurze,Peter,De ; Krysmann,Waldemar,De ; Knoefler,Wolfram,De ; Graf,Hans-Ludwig,De ; Bethmann,Wolfgang,De ; Hampel,Horst,De

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANT WITH IMPROVED SURFACE'S PROPERTIES

Poll,Hans-Ullrich,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Wickleder,Karl-Heinz,DD ; Koetzschke,Hans-Joerg,DD

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,Dr.Med ; Starke,Manfred,Er.Nat ; Bethmann,Wolfgang,Dr.Dr.SC.Med ; Hamann,Claus,Dr.SC.Nat ; Knoefler,Wolfram,-Med

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Kurze,Peter,DD ; Krysmann,Waldemar,DD ; Marx,Guenter,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Hampel,Horst,DD

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKTIVES IMPLANTAT

Kurze,Peter,DD ; Krysmann,Waldemar,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hampel,Horst,DD

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANTAT MIT VERBESSERTEN OBERFLAECHENEIGENSCHAFTEN

Poll,Hans-Ullrich,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Wickleder,Karl-Heinz,DD ; Koetzschke,Hans-Joerg,DD

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANT WITH COVERING LAYER

Hampel,Horst,DD ; Starke,Manfred,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hamann,Claus,DD ; Knoefler,Wolfram,DD

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,DD ; Starke,Manfred,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hamann,Claus,DD ; Knoefler,Wolfram,DD

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANTAT MIT VERBESSERTEN OBERFLAECHENEIGENSCHAFTEN

Poll,Hans-Ulrich,Dr.SC.Nat ; Hampel,Horst,Dr.Med ; Knoefler,Wolfram,-Med ; Bethmann,Wolfgang,Dr.Dr.SC.Med ; Wickleder,Karl-Heinz,Dr.Dr.Nat.Habil ; Koetzschke,Hans-Joerg,Dr.SC.Med

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,DD ; Morzeck,Peter,DD ; Weissmantel,Christian,DD ; Ernst,Sabine,DD

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,Dr.Med ; Morzeck,Peter,Er.Nat ; Weissmantel,Christian,Er.Nat.Habil ; Ernst,Sabine

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hampel,Horst,DD
  2. Knoefler,Wolfram,DD
  3. Bethmann,Wolfgang,DD
  4. Hampel,Horst,Dr.Med
  5. Hamann,Claus,DD

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...