skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Methodology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The archaeology coursebook an introduction to themes sites methods and skills

Grant Jim; Gorin Sam

H Routledge; 2015 - (930.10711)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women: segmenting the home fitness equipment market

Mckechnie, Donelda S ; Grant, Jim ; Korepina, Victoria ; Sadykova, Naila

Journal of Consumer Marketing, 30 January 2007, Vol.24(1), pp.18-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/07363760710720957

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social marketing: strengthening company-customer bonds

Katsioloudes, Marios ; Grant, Jim ; Mckechnie, Donelda S

Journal of Business Strategy, 08 May 2007, Vol.28(3), pp.56-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-6668 ; E-ISSN: 2052-1197 ; DOI: 10.1108/02756660710746283

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grant, Jim
  2. Donelda S. McKechnie
  3. Grant, J.
  4. Mckechnie, Donelda S
  5. Jim Grant

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...