skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 554  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Metaphor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
EMOTION EXPRESSED AND DESCRIBED THROUGH METAPHORS CONTAINING MOTION VERBS
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMOTION EXPRESSED AND DESCRIBED THROUGH METAPHORS CONTAINING MOTION VERBS

Nguyễn, Thị Thùy Linh; 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDS; Viện Đại Học Mở Hà Nội

1. Evans, V. & Melanie, G. (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2. Cambridge advanced learner’s dictionary. (2nd Ed.) (2005), Cambridge: Cambride University Press. 3. Foolen, A. (2012). The relevance of emotion for language and linguistics. In: A.Foolen, U.M. Ludtke, T.P. Racine & J. Zlatev (Eds.), Moving ourselves, moving others: Motion and emotion in intersubjectivity, consciousness and language (pp. 349-369). John Benjamins Publishing Company. 4. Fuch, T., & Koch, S.C. (2014). Embodied affectivity: on moving and being moved. Front Psychol, 5, 508. 5. Johnson, M (1987). The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, University of Chicago Press; cited. 6. Koch, S.C., Fuchs, T., Summa, M., & Muller, C. (2012). Body memory, metaphor and movement. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 7. Kovecses, Z. (2000). Metaphor and emotion: Language, culture, and body in human feeling. Cambridge: Cambridge University Press. 8. Kovecses, Z (2010). Metaphor and Culture. Philological. Acta Universitastis Sapientiae. 9. Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. The University of Chicago Press. 10. Liza Freedman Weisberg (2012). More than Words: Metaphor in the Mind, Brain, and Literature, Brown University. 11. Pragglejaz Group (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor and Symbol. 12. Schnall, S. (2005). The pragmatics of emotion language. Psychological Inquiry, 16, 28-31. 13. Talmy, L. (1985). Lexicalization paterns: Semantic structure in lexical forms.” In T.Shopen (Ed.), Language typologyy and lexical descriptions: Vol.3. Grammatical categories and the lexicon. Cambridge: Cambridge University Press, pp.36-149. 14. Talmy, L. (2000). Toward a cognitive semantics (Vol.1 & Vol.2). Cambridge, MA: MIT press. 15. Valsiner, J. (2012), The Oxford handbook of culture and psychology. New York: Oxford University Press378 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... Data sources (Works of Literature) In English Barbara T. (1981). A woman of Substance. Anor Press. Becca F. (2014). Black Ice. Simon & Schuster Children’s Publishing Division. Helen N. (2006). Personal Traits of Abraham Lincoln. The Central Company. Jules L. (2012). Sons, Daughters and Wine Tasters. Xlibris Corporation. Janice L. (2011). The Doctor’s Damsel in Distress. First North American Publication. Larry F. (2012). Short stories. Xlibris Corporation. Miki S. (2007). Elusive Love. Lulu.com, The United States of America. William H. (2005). The lights that never die. Northfeld Publishing Chicago. In Vietnamese Nguyễn Nhật Ánh (1988). Còn chút gì để nhớ. NXB Trẻ. Nguyễn Nhật Ánh (2005). Tôi thấy hoa vàng bên cỏ xanh,. NXB Trẻ Ngô Trung Dũng (1988). Dòng chữ tâm tình. Văn Nghệ. Lâm Phương Lan (2015). Say đắm. NXB Văn học. Hạnh Nguyên ( 2015). Những thiếu thời lơ lửng. Thư Viện Quốc Gia Việt Nam. Nguyễn Ngọc Tư (2005). Cánh đồng bất tận. NXB Trẻ. Website: htps://www.dictionary.com/; 978-604-62-6097-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67516

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English= Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm không gian - thời gian trong tiếng Anh (Chương trình loại 1). M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn Thị Phương Nhung; Nguyễn Hòa

Hà Nội : University of Languages and International Studies, 2018 - (428.2 NG-N 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ẩn dụ trong tiếng Anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt: Trên tư liệu nghĩa ẩn dụ của các từ ngữ chỉ một số bộ phận điển hình trên cơ thể người : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60.22.01

Trần Thị Hải Vân; Nguyễn Hồng Cổn Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (428.2 TR-V 2007)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on mataphorical expressions in English advertising slogans from the semantic approach = Nghiên cứu các biểu thức ẩn dụ sử dụng trong các khẩu hiệu quảng cáo bằng tiếng Anh từ phương diện ngữ dụng học. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Nguyễn Thị Chi Mai; Nguyễn Xuân Thơm supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.2 NG-M 2010)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphors used in headlines of some electronic articles on US presidential election campaign 2012: A study from cognitive perspective = Các phép ẩn dụ trong tiêu đề một số bài báo điện tứ viết về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012: Nghiên cứu từ góc độ tri nhận. M.A Thesis Linguistics: 60 22 02 01

Nguyễn Thị Thu Hằng; Lâm Quang Đông

H. : University of Languages and International Studies, 2015 - (428.2 NG-H 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Conceptual Metaphor in Economic Reports in the New York Times from the Perspective of Cognitive Linguistics = Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm trong các bài báo về kinh tế trên tạp chí New York times dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận. M.A. Thesis Linguistics: 60220201

Triệu Khánh Toàn; Phạm Thị Thanh Thùy

H. : University of Languages and International Studies, 2016 - (428.2 TR-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of water and fire as metaphors in American and Vietnamese short stories of the 20th century = Nghiên cứu ẩn dụ nước và lửa trong truyện ngắn thế kỷ 20 của Mỹ và Việt Nam. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Phí Thị Thu Trang; Văn Thị Thanh Bình supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.2 PH-T 2010)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grammatical metaphor in English pharmaceutical discourse = Ẩn dụ ngữ pháp trong ngôn bản dược tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Vũ Thị Mẫu; Đỗ Tuấn Minh người hướng dẫn

H. : University of Languages and International Studies, 2011 - (428.2 VU-M 2011)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contrastive Analysis of the Metaphor “Anger is Heat” in English and the Possible Equivalent Expressions in Vietnamese = Phân tích đối chiếu biểu thức Ẩn Dụ “Anger is Heat” (Sự tức giận là nhiệt) trong Tiếng Anh và các biểu thức tương đương trong Tiếng Việt . M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Lưu Thị Hải Vân; Võ Đại Quang supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2012 - (428.2 LU-V 2012)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on metaphors of love in English songs in the late 20th century from cognitive perspective = Nghiên cứu ẩn dụ về tình yêu và tình nhân trong một số bản tình ca tiếng Anh ở cuối thế kỷ 20 từ góc nhìn tri nhận. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 02 01

Nguyễn Thị Hồng Thu; Võ Đại Quang

H. : Đại học ngoại ngữ, 2015 - (428.2 NG-T 2015)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Grammatical Metaphors in Barack Obama’s Presidential Nomination Acceptance Speech = Cách sử dụng Ẩn dụ Ngữ Pháp trong Bài Diễn văn Chấp nhận sự tiến cử làm ứng viên Tổng thống của ông Barack Obama .M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Lê Thu Trang; Hoàng Văn Vân Supervisor

H. : ĐHNN, 2011 - (428.2 LE-T 2011)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on grammatical metaphor in English business letters = Nghiên cứu về ẩn dụ ngữ pháp trong thư thương mại tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Vũ Lệ Huyền; Nguyễn Huy Kỷ Supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2011 - (428.2 VU-H 2011)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphor in the Declaration of Independence of the United States = Ẩn dụ trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Nguyễn Thị Thanh Bình; Nguyễn Hương Giang supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2012 - (428.2 NG-B 2012)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation Into Conceptual Metaphors Denoting ���Love��� In American And Vietnamese Romantic Novels From 2008 To 2013 = nghi��n c���u ���n d��� �� ni���m d��ng ����� bi���u �����t "t��nh y��u" trong c��c ti���u thuy���t l��ng m���n M��� - Vi���t t��� 2008 �����n 2013 . M.A Thesis Linguistics: 60 22 02 01

L�� Th��� Kh��nh H��a; Hu���nh Anh Tu���n supervisor

H. : �����i h���c ngo���i ng���, 2015 - (428.2 LE-H 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semantics of color expressions in John Milton’s poem Paradise Lost: a conceptual-metaphor-based study = Ý nghĩa của những cụm từ chỉ màu sắc trong bài thơ "Thiên đường đã mất" của John Milton: nghiên cứu ẩn dụ ý niệm. M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

Trần Thanh Phương; Nguyễn Hòa

Hà Nội. : University of Languages and International Studies, 2017 - (428.2 TR-P 2017)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The metaphoric and morphologic heart: symbol and substance

Perloff, Joseph K

The American journal of cardiology, 15 May 2010, Vol.105(10), pp.1502-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1913 ; PMID: 20451703 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2010.02.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphor interpretation and use: a window into semantics in schizophrenia

Elvevåg, B ; Helsen, K ; De Hert, M ; Sweers, K ; Storms, G

Schizophrenia research, December 2011, Vol.133(1-3), pp.205-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-2509 ; PMID: 21821395 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.schres.2011.07.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjective Metaphors Evoke Negative Meanings

Sakamoto, Maki ; Utsumi, Akira

PLoS One, Feb 2014, Vol.9(2), p.e89008 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0089008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 554  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (14)
 2. 1993đến1999  (29)
 3. 2000đến2006  (79)
 4. 2007đến2014  (231)
 5. Sau 2014  (197)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (466)
 2. Russian  (28)
 3. Spanish  (26)
 4. French  (18)
 5. Portuguese  (14)
 6. Polish  (9)
 7. Turkish  (9)
 8. Chinese  (6)
 9. German  (6)
 10. Catalan  (5)
 11. Italian  (3)
 12. Romanian  (3)
 13. Afrikaans  (3)
 14. Lithuanian  (2)
 15. Czech  (2)
 16. Slavic (Other)  (2)
 17. Korean  (2)
 18. Arabic  (1)
 19. Greek  (1)
 20. Dutch  (1)
 21. Ukrainian  (1)
 22. Vietnamese  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gozzi, Raymond
 2. Gozzi,, Raymond
 3. Gozzi, Raymond Jr
 4. Gozzi, Raymond, Jr.
 5. Raymond Gozzi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...