skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Nhan đề tạp chí: Slovak Journal of Animal Science xóa Chủ đề: Metals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kontaminácia tkanív rýb z dolného úseku rieky Nitra niektorými kovmi (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd
A contamination of tissues from fish originated from the lower part of Nitra river with some metals (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Cd

Andreji , J , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Straňai , I. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Slovak Journal of Animal Science, 2007, Vol.(3), pp.146-156

ISSN: 1335-3686

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...