skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 322  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Metals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uranium, rare metals, and granulite-facies metamorphism

Cuney, Michel ; Barbey, Pierre

Geoscience Frontiers, September 2014, Vol.5(5), pp.729-745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-9871 ; DOI: 10.1016/j.gsf.2014.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F. Akbar ; Ishaq, M. ; Khan, S. ; Shakirullah, M. ; Asim, S.M. ; Ahmad, I. ; Mabood, Fazal

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60616-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chelation of heavy metals by potassium butyl dithiophosphate

Xu, Ying ; Xie, Zhigang ; Xue, Lu

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(5), pp.778-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60477-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in urban soils from southwest China

Guo, Guanghui ; Wu, Fengchang ; Xie, Fazhi ; Zhang, Ruiqing

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.410-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60762-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang, Mingkui ; Pu, Jincheng

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60455-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of metals from automotive shredder residue: Preliminary results of different leaching systems

Ferella, Francesco ; De Michelis, Ida ; Scocchera, Agostino ; Pelino, Mario ; Vegliò, Francesco

Chinese Journal of Chemical Engineering, February 2015, Vol.23(2), pp.417-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-9541 ; DOI: 10.1016/j.cjche.2014.11.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of moisture regime on the redistribution of heavy metals in paddy soil

Zheng, Shunan ; Zhang, Mingkui

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(3), pp.434-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60428-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61036-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of Heavy Metals in Suburban Horticultural Soils and Their Uptake by Artemisia selengensis

Cui, Xu ; Sun, Xulei ; Hu, Pengjie ; Yuan, Cheng ; Luo, Yongming ; Wu, Longhua ; Christie, Peter

Pedosphere, December 2015, Vol.25(6), pp.878-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(15)30068-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Apportionment of Heavy Metals in Soils Using Multivariate Statistics and Geostatistics

Qu, Ming-Kai ; LI, Wei-Dong ; Zhang, Chuan-Rong ; Wang, Shan-Qin ; Yang, Yong ; He, Li-Yuan

Pedosphere, August 2013, Vol.23(4), pp.437-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(13)60036-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractionation of heavy metals in shallow marine sediments from Jinzhou Bay, China

Wang, Shaofeng ; Jia, Yongfeng ; Wang, Shuying ; Wang, Xin ; Wang, He ; Zhao, Zhixi ; Liu, Bingzhu

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(1), pp.23-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60070-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal and Fetal Exposure to Four Carcinogenic Environmental Metals

Guan, Huai ; Piao, Feng-Yuan ; LI, Xiao-Wei ; LI, Qiu-Juan ; Xu, Lei ; Yokoyama, Kazuhito

Biomedical and Environmental Sciences, 2010, Vol.23(6), pp.458-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; DOI: 10.1016/S0895-3988(11)60008-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of heavy metals from mine water by cyanobacterial calcification

Dong, Donglin ; LI, Hongjiang ; Zhang, Jie ; Sun, Luke

Mining Science and Technology (China), 2010, Vol.20(4), pp.566-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-5264 ; DOI: 10.1016/S1674-5264(09)60245-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals leaching in bottom ash and fly ash fractions from industrial-scale BFB-boiler for environmental risks assessment

Pöykiö, Risto ; Mäkelä, Mikko ; Watkins, Gary ; Nurmesniemi, Hannu ; Dahl, Olli

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, January 2016, Vol.26(1), pp.256-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(16)64112-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Xiawan Port based on modified potential ecological risk index

Zhu, Hui-Na ; Yuan, Xing-Zhong ; Zeng, Guang-Ming ; Jiang, Min ; Liang, Jie ; Zhang, Chang ; Yin, Juan ; Huang, Hua-Jun ; Liu, Zhi-Feng ; Jiang, Hong-Wei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, June 2012, Vol.22(6), pp.1470-1477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61343-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical distribution pattern and ecological risk assessment of heavy metals in a sediment core from Pumoyum Co, Tibet

Xie, Ting ; Luo, Dong-Xia ; Yang, Rui-Qiang

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, November 2014, Vol.35(11), pp.4135-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25639086 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heavy metals and phenol on bacterial decolourisation and COD reduction of sucrose-aspartic acid Maillard product

Yadav, Sangeeta ; Chandra, Ram

Journal of Environmental Sciences, 1 January 2013, Vol.25(1), pp.172-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(12)60016-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pollution Character Analysis and Risk Assessment for Metals in Dust and PM10 around Road from China

Chen, Rong Hui ; Wang, Bao Qing ; Wang, Ze Bei ; Yao, Shu

Biomedical and Environmental Sciences, January 2015, Vol.28(1), pp.44-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; DOI: 10.3967/bes2015.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution Patterns and Potential Sources of Heavy Metals in Soils of a Crude Oil-Polluted Region in China

Fu, Xiao-Wen ; Wang, Deng-Ge ; Ren, Xiao-Hua ; Cui, Zhao-Jie

Pedosphere, August 2014, Vol.24(4), pp.508-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(14)60037-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial and Seasonal Variations of Heavy Metals in Wetland Soils of the Tidal Flats in the Yangtze Estuary, China: Environmental Implications

Hu, Xue-Feng ; Du, Yan ; Feng, Jian-Wei ; Fang, Sheng-Qiong ; GAO, Xiao-Jiang ; Xu, Shi-Yuan

Pedosphere, August 2013, Vol.23(4), pp.511-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(13)60044-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 322  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (319)
 2. Toàn văn trực tuyến (313)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (50)
 2. 2008đến2009  (103)
 3. 2010đến2011  (74)
 4. 2012đến2014  (64)
 5. Sau 2014  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (320)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Engineering  (161)
 2. Heavy Metals  (157)
 3. Environmental Sciences  (138)
 4. Cadmium  (122)
 5. Copper  (121)
 6. Lead  (119)
 7. Zinc  (113)
 8. Soil  (94)
 9. China  (88)
 10. Pollution  (73)
 11. Soils  (68)
 12. Ph  (59)
 13. Asia  (58)
 14. Environmental Geology  (56)
 15. Soil Pollution  (55)
 16. Chromium  (52)
 17. Metals, Heavy  (51)
 18. Adsorption  (38)
 19. Heavy Metal  (35)
 20. Phytoremediation  (28)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li
 2. WANG
 3. ZHANG
 4. CHEN
 5. LIU

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...