skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Metals xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of high-pressure torsion on microstructure, mechanical properties and corrosion resistance of cast pure Mg

Ahmadkhaniha, Donya ; Huang, Yi ; Jaskari, Matias ; Järvenpää, Antti ; Sohi, Mahmoud ; Zanella, Caterina ; Karjalainen, L. ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(24), pp.16585-16597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2779-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling the formation and self-healing of creep damage in iron-based alloys

Versteylen, C. ; Sluiter, M. ; Dijk, N.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14758-14773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2666-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of vacancy annealing upon time-linear heating applied to dilatometry

Enzinger, R ; Neubauer, Chr ; Kotzurek, J ; Sprengel, W ; Würschum, R

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(4), p.2758-2765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1780-4 ; PMCID: 5707239 ; PMID: 29213148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Micromechanical evaluation of DP1000-GI dual-phase high-strength steel resistance spot weld

Chabok, A. ; Galinmoghaddam, E. ; Hosson, J. ; Pei, Y.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(2), pp.1703-1715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2886-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response of Ti microstructure in mechanical and laser forming processes

Fidder, H. ; Ocelík, V. ; Botes, A. ; Hosson, J.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14713-14728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2650-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...