skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Tác giả/ người sáng tác: Stafilov, Trajce xóa Tác giả/ người sáng tác: Tănăselia, Claudiu xóa Chủ đề: Metals, Heavy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air dispersion of heavy metals in the vicinity of the As-Sb-Tl abounded mine and responsiveness of moss as a biomonitoring media in small-scale investigationsb

Baceva, Katerina ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert ; Tanaselia, Claudiu

Environmental Science and Pollution Research International, Dec 2013, Vol.20(12), pp.8763-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09441344 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1845-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Global  (1)
 2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 3. Springer (CrossRef)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baceva, K
 2. Sajn, Robert
 3. Baceva, Katerina
 4. Tanaselia, Claudiu
 5. Stafilov, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...