skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 220  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Chủ đề: Metals, Heavy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and assessment of heavy metals off the Changjiang River mouth and adjacent area during the past century and the relationship of the heavy metals with anthropogenic activity

Hu, Gang ; Bi, Shipu ; Xu, Gang ; Zhang, Yong ; Mei, Xi ; Li, Anchun

Marine Pollution Bulletin, 15 July 2015, Vol.96(1-2), pp.434-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetotactic bacteria: promising biosorbents for heavy metals

Zhou, Wei ; Zhang, Yanzong ; Ding, Xiaohui ; Liu, Yan ; Shen, Fei ; Zhang, Xiaohong ; Deng, Shihuai ; Xiao, Hong ; Yang, Gang ; Peng, Hong

Applied Microbiology and Biotechnology, 2012, Vol.95(5), pp.1097-1104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-012-4245-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in particulate and colloidal matter from atmospheric deposition of urban Guangzhou, South China

Huang, Wen ; Duan, Dandan ; Zhang, Yulong ; Cheng, Hefa ; Ran, Yong

Marine Pollution Bulletin, 30 August 2014, Vol.85(2), pp.720-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2013.12.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment quality of the SW coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: a comprehensive assessment based on the analysis of heavy metals

Xuelu Gao ; Wen Zhuang ; Chen-Tung Arthur Chen ; Yong Zhang

PLoS ONE, Vol.10(3), p.e0122190 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0122190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals distribution and environmental quality assessment for sediments off the southern coast of the Shandong Peninsula, China

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Bi, Shipu ; Zhang, Xiaobo ; Li, Xiaoyue ; Lin, Manman ; Hu, Gang

Marine Pollution Bulletin, 15 November 2015, Vol.100(1), pp.483-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.09.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility and health risk of arsenic, mercury and other metals in urban street dusts from a mega-city, Nanjing, China

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen ; Ding, Zhuhong

Environmental Pollution, 2011, Vol.159(5), pp.1215-1221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2011.01.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of vermicomposting on concentration and speciation of heavy metals in sewage sludge with additive materials

He, Xin ; Zhang, Yaxin ; Shen, Maocai ; Zeng, Guangming ; Zhou, Mucen ; Li, Meirong

Bioresource Technology, October 2016, Vol.218, pp.867-873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.07.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil washing with biodegradable chelators on the toxicity of residual metals and soil biological properties

Wang, Guiyin ; Zhang, Shirong ; Zhong, Qinmei ; Xu, Xiaoxun ; Li, Ting ; Jia, Yongxia ; Zhang, Yanzong ; Peijnenburg, Willie J.G.M. ; Vijver, Martina G.

Science of the Total Environment, 1 June 2018, Vol.625, pp.1021-1029 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAHs and heavy metals in the surrounding soil of a cement plant Co-Processing hazardous waste

Wang, Chen ; Yang, Zhenzhou ; Zhang, Yanhao ; Zhang, Zuotai ; Cai, Zongwei

Chemosphere, November 2018, Vol.210, pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.06.177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgenic alfalfa plants co-expressing glutathione S-transferase (GST) and human CYP2E1 show enhanced resistance to mixed contaminates of heavy metals and organic pollutants

Zhang, Yuanyuan ; Liu, Junhong

Journal of Hazardous Materials, 2011, Vol.189(1), pp.357-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.02.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organophosphorus flame retardants and heavy metals in municipal landfill leachate treatment system in Guangzhou, China

Deng, Mingjun ; Kuo, Dave T.F. ; Wu, Qihang ; Zhang, Ying ; Liu, Xinyu ; Liu, Shengyu ; Hu, Xiaodong ; Mai, Bixian ; Liu, Zhineng ; Zhang, Haozhi

Environmental Pollution, May 2018, Vol.236, pp.137-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.01.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in nectar modify behaviors of pollinators and nectar robbers: Consequences for plant fitness

Xun, Erna ; Zhang, Yanwen ; Zhao, Jimin ; Guo, Jixun

Environmental Pollution, November 2018, Vol.242, pp.1166-1175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.07.128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of selected heavy metals in placental tissues and risk for neonatal orofacial clefts

Pi, Xin ; Qiao, Yiran ; Wei, Yihui ; Jin, Lei ; Li, Zhiwen ; Liu, Jufen ; Zhang, Yali ; Wang, Linlin ; Liu, Yaqiong ; Xie, Qing ; Ren, Aiguo

Environmental Pollution, November 2018, Vol.242, pp.1652-1658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.07.112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biostabilization enhancement of heavy metals during the vermiremediation of sewage sludge with passivant

Wang, Longmian ; Zheng, Zheng ; Zhang, Yimin ; Chao, Jianying ; Gao, Yuexiang ; Luo, Xingzhang ; Zhang, Jibiao

Journal of Hazardous Materials, 15 January 2013, Vol.244-245, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.11.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals and metalloids in bulk and particle size fractions of soils from coal-mine brownfield and implications on human health

Li, Hongxia ; Ji, Hongbing ; Shi, Chunjing ; Gao, Yang ; Zhang, Yan ; Xu, Xiangyu ; Ding, Huaijian ; Tang, Lei ; Xing, Yuxin

Chemosphere, April 2017, Vol.172, pp.505-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.01.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in intensive greenhouse vegetable production systems along Yellow Sea of China: Levels, transfer and health risk

Hu, Wenyou ; Huang, Biao ; Tian, Kang ; Holm, Peter E. ; Zhang, Yanxia

Chemosphere, January 2017, Vol.167, pp.82-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.09.122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of the bioavailability, bioaccessibility and transfer of heavy metals in the soil-grain-human systems near a mining and smelting area in NW China

Liu, Bailin ; Ai, Shiwei ; Zhang, Wenya ; Huang, Dejun ; Zhang, Yingmei

Science of the Total Environment, 31 December 2017, Vol.609, pp.822-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An innovative expression model of human health risk based on the quantitative analysis of soil metals sources contribution in different spatial scales

Zhang, Yimei ; Li, Shuai ; Wang, Fei ; Chen, Zhuang ; Chen, Jie ; Wang, Liqun

Chemosphere, September 2018, Vol.207, pp.60-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.04.157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing the soil heavy metals removal efficiency by adding HPMA and PBTCA along with plant washing agents

Cao, Yaru ; Zhang, Shirong ; Wang, Guiyin ; Li, Ting ; Xu, Xiaoxun ; Deng, Ouping ; Zhang, Yanzong ; Pu, Yulin

Journal of Hazardous Materials, 5 October 2017, Vol.339, pp.33-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in surface sediments along the Weihai coast, China: Distribution, sources and contamination assessment

Li, Hongmei ; Kang, Xuming ; Li, Xiaomin ; Li, Qiang ; Song, Jinming ; Jiao, Nianzhi ; Zhang, Yongyu

Marine Pollution Bulletin, 15 February 2017, Vol.115(1-2), pp.551-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.12.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 220  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (217)
 2. Toàn văn trực tuyến (192)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (5)
 2. 2004đến2006  (13)
 3. 2007đến2009  (21)
 4. 2010đến2013  (45)
 5. Sau 2013  (134)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (202)
 2. Chinese  (23)
 3. Chamorro  (1)
 4. Italian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Zhang, Yan
 3. Zhang, Yu
 4. Zhang, Yingmei
 5. Zhang, Yi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...