skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 321.341  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Chủ đề: Metallurgy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ выделения эритрена из газообразных смесей

Belikova A.V ; Povarnin G.G

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения эритрена

Povarnin G.G

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения бензонафтола

Ilinskij M

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения муравьино-натриевой соли

Krol L.E

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ разделения смесей этиленовых и полиэтиленовых углеводородов

Lebedev S.V

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ и аппарат для синтетического получения аммиака

L. Kazale

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ гидрогенизации крезолов

Vinogradov A.A ; Gavrilov N.N ; Stadnikov G.L

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очищения креозота

Bobrov P.A

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения борнеола из пихтового или т.п. масел

Filipovich L.V

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения камфоры

Filipovich L.V

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения алкоголятов или фенолятов магния

Terentev A.P

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ окисления алкоголей

Makovetskij A.E ; Yanovskij V.V

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения креозота

Bobrov P.A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения высших спиртов или сложных эфиров

Terentev A.P

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения цианистых соединений

Klimov B.K

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения амидов щелочных металлов

T. Zvan

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения химически чистой азотной кислоты

Ivanov V.N

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 321.341  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)
 2. Toàn văn trực tuyến (321.320)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (5.119)
 2. 1962đến1976  (548)
 3. 1977đến1990  (33.217)
 4. 1991đến2005  (74.005)
 5. Sau 2005  (208.444)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (321.318)
 2. Bài báo  (22)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (200.234)
 2. Ukrainian  (13.199)
 3. French  (3.378)
 4. Romanian  (2.569)
 5. German  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrov G.S
 2. Stadnikov G.L
 3. Tarasov K.I
 4. Kirpichnikov V.D
 5. Nastyukov A.M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...