skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 159  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Metallurgy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production method for producing fuel oil by waste rubber and waste plastics

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and thermal shock resistance of the peg-nail structured TBCs treated by selective laser modification

Chang, Fa ; Zhou, Kesong ; Tong, Xin ; Xu, Liping ; Zhang, Xiaofeng ; Liu, Min

Applied Surface Science, 30 October 2014, Vol.317, pp.598-606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.08.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-purity molybdenum trioxide processing technology

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation method for acrylamide gradient copolymer

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation method for ice-coating-preventing copper surface

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymer microsphere preparation method

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorescent probe preparation method

Xu Liping

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种监测铝电解槽电流效率的方法
Method for monitoring current efficiency of aluminum electrolytic cell

Liu Xinfeng ; Xu Liping

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil and gas field fracturing flow-back fluid treatment process

Xu Liping ; MA Hanqing

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis method for polyacrylate starch semi-interpenetrating network hydrogel

Xu Liping ; Wei Boyi

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis method for SML hyperdispersant

Xu Liping ; Bao Feiang

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic method of melamine phenolic resin

Xu Liping ; DI Cheng'En

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chitosan preparation method

Xu Liping ; Jiang Qiaoming

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aldehyde-free vegetable protein-based wood adhesive as well as preparation and application methods thereof

Xu Liping ; MA Hanqing

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic method for amphoteric high-molecular dewatering agent for sludge

Xu Liping ; Wang Xiaoshi

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic method of novel silicon-containing fire retardant used for polyolefin

Xu Liping ; Jiang Qiaoming

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis method for low-band gap conjugated polymer

Xu Liping ; Wu Deze

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

大型预焙槽稳流节能施工方法
Energy-saved flow stabilization construction method of large prebaked tank

Liu Xinfeng ; Xu Liping

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purification method for yellowed pyridine

Zhang Qianfeng ; Xu Liping ; Chen Xiang

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional micro-well chip for trace detection on nucleic acid molecules and preparation method of functional micro-well chip

Xu Liping ; Chen Yanxia ; Wang Shutao

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 159  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (6)
 3. 2010đến2011  (10)
 4. 2012đến2014  (52)
 5. Sau 2014  (89)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (157)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xu Liping
 2. Guo Jinlong
 3. Chen Rukai
 4. Que Youxiong
 5. Chen Pinghua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...