skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Chủ đề: Metallurgy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения сульфокислот из нефтяных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ извлечения сульфо-нефтяных или т.п. кислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения эфиров жировых или им подобных кислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ извлечения канифоли из осмола

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения искусственных масс

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очистки кислот, получаемых окислением нефтяных и им подобных углеводородных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ расщепления жиров и масел на жировые кислоты и глицерин

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения неплавких и нерастворимых продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очистки нефти, нефтяных и минеральных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения гидроцеллюлозы

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ разделения нефтяных сульфокислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения сульфокислот углеводородных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очистки крезолов

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ обмыливания жиров и жирных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ окрашивания в черный цвет продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ обработки изделий из карболита

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petrov G.S
  2. Danilovich A.I
  3. Rabinovich A.Yu
  4. Tarasov K.I
  5. Talantsev Z.M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...