skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Metallo-Β-Lactamase xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Nhan đề tạp chí: Scientific Reports (Nature Publisher Group) xóa Tác giả/ người sáng tác: Colson, Philippe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human metallo-β-lactamase enzymes degrade penicillin

Diene, Seydina ; Pinault, Lucile ; Keshri, Vivek ; Armstrong, Nicholas ; Khelaifia, Saber ; Chabriere, Eric ; Caetano-Anollés, Gustavo ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard ; Rolain, Jean-Marc ; Pontarotti, Pierre ; Raoult, Didier; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, December 2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-48723-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rolain, Jean-Marc
  2. La Scola, Bernard
  3. Chabrière, Eric
  4. Caetano-Anolles, G
  5. Caetano-Anolles, Gustavo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...