skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Soil Contamination xóa Tác giả/ người sáng tác: Allard, Bert xóa Chủ đề: Metabolites xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of Metal-Contaminated Soil by Organic Metabolites from Fungi II—Metal Redistribution

Arwidsson, Zandra ; Allard, Bert

Water, Air, and Soil Pollution, 2010, Vol.207(1), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0222-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of Metal Contaminated Soil by Organic Metabolites from Fungi I—Production of Organic Acids

Arwidsson, Zandra ; Johansson, Emma ; Kronhelm, Thomas ; Allard, Bert ; Hees, Patrick

Water, Air, and Soil Pollution, 2010, Vol.205(1), pp.215-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0067-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...