skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mesons xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified \(\pi\pi\) amplitude with \(\sigma\) pole

Bydžovský, P ; Kamiński, R ; Nazari, V; Nazari, V (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 28, 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.90.116005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The \(f_2\)- and \(\rho_3\)-mesons in multi-channel pion-pion scattering

Surovtsev, Yu ; Bydzovsky, P ; Kaminski, R ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 4, 2011

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parameters of scalar resonances from the combined analysis of data on processes \(\pi\pi\to\pi\pi,K\bar{K},\eta\eta\) and \(J/\psi\) decays

Surovtsev, Yu ; Bydzovsky, P ; Kaminski, R ; Lyubovitskij, V ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 27, 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.89.036010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of multi-channel pion-pion scattering in decays of the \(\Upsilon\)-family mesons

Surovtsev, Yu ; Bydzovsky, P ; Gutsche, T ; Kaminski, R ; Lyubovitskij, V ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 13, 2014

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of multichannel pi pi scattering in decays of bottomia

Surovtsev, Yurii ; Bydzovsky, P ; Gutsche, Thomas ; Kaminski, Robert ; Lyubovitskij, Valery ; Nagy, Miroslav; Nagy, Miroslav (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 18, 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.91.037901

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can parameters of f_0-mesons be determined correctly analyzing only pion-pion scattering?

Surovtsev, Yu ; Bydzovsky, P ; Kaminski, R ; Lyubovitskij, V ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 15, 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.86.116002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of coupled channels of the multi-channel pion-pion scattering in two-pion transitions of the \(\Upsilon\) mesons

Surovtsev, Yu ; Bydžovský, P ; Gutsche, T ; Kamiński, R ; Lyubovitskij, V ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 16, 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1142/S2010194515600903

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rho-Like Mesons from Analysis of the Pion-Pion Scattering

Surovtsev, Yu ; Bydzovsky, P; Bydzovsky, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 2, 2008

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoproduction of neutral kaons on the liquid deuterium target in the threshold region

Tsukada, K ; Takahashi, T ; Watanabe, T ; Fujii, Y ; Futatsukawa, K ; Hashimoto, O ; Hirose, K ; Ito, K ; Kameoka, S ; Kanda, H ; Maeda, K ; Matsumura, A ; Miura, Y ; Miyase, H ; Nakamura, S ; Nomura, H ; Nonaka, K ; Osaka, T ; Okayasu, Y ; Tamura; Sotona, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 5, 2007 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevC.83.039904

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bydzovsky, P.
 2. Nagy, M.
 3. Bydžovský, P.
 4. Surovtsev, Yu
 5. Kaminski, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...