skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: German xóa Chủ đề: Mensalão xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surviving corruption in Brazil: Lula's and Dilma's success despite corruption allegations, and its consequences/Sobrevivir la corrupcion en Brasil: el exito de Lula y Dilma tras las acusaciones de corrupcion y sus consecuencias.(Report)

Balan, Manuel

Journal of Politics in Latin America, 2014, Vol.6(3), p.67(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-4890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Balán, Manuel
  2. Balan, Manuel
  3. Manuel Balán

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...