skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Chủ đề: Male xóa Chủ đề: Memory xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variation des fonctions cognitives et de la glycémie lors de l’exercice physique durant le jeûne du mois de Ramadan

Lotfi, S ; Madani, M ; Tazi, A ; Boumahmaza, M ; Talbi, M

Revue Neurologique, 2010, Vol.166(8), pp.721-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-3787 ; DOI: 10.1016/j.neurol.2010.01.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Etude quantitative de la rétention de l'habituation de la réponse optocardiaque chez Calliphora vomitoria (Dipt. Calliphoridae).
Quantitative study of retention of habituation of the optocardiac response in the blowfly, Calliphora vomitoria (Dipt. Calliphoridae) (author's transl)

Thon, B

Physiology & behavior, March 1981, Vol.26(3), pp.423-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; PMID: 7243959 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boumahmaza, M
  2. Lotfi, S.
  3. Thon, B
  4. Talbi, M.
  5. Tazi, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...