skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Melatonin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of chronic antidepressant treatment with adinazolam and desipramine on melatonin output

Kennedy, S H ; Brown, G M

Psychiatry research, August 1992, Vol.43(2), pp.177-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 1410073 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nocturnal melatonin and 24-hour 6-sulphatoxymelatonin levels in various phases of bipolar affective disorder

Kennedy, S H ; Kutcher, S P ; Ralevski, E ; Brown, G M

Psychiatry research, 31 July 1996, Vol.63(2-3), pp.219-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 8878318 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pineal and adrenal function before and after refeeding in anorexia nervosa

Kennedy, S H ; Brown, G M ; Mcvey, G ; Garfinkel, P E

Biological psychiatry, 01 August 1991, Vol.30(3), pp.216-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 1912114 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulphatoxy melatonin: an index of depression in anorexia nervosa and bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Brown, G M ; Garfinkel, P E ; Mcvey, G ; Parienti, V

Psychiatry research, June 1990, Vol.32(3), pp.221-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 2388965 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The acute effects of starvation on 6-sulphatoxy-melatonin output in subgroups of patients with anorexia nervosa

Kennedy, S H ; Brown, G M ; Ford, C G ; Ralevski, E

Psychoneuroendocrinology, 1993, Vol.18(2), pp.131-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4530 ; PMID: 8493298 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melatonin responses to clonidine and yohimbine challenges

Kennedy, S H ; Gnam, W ; Ralevski, E ; Brown, G M

Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, July 1995, Vol.20(4), pp.297-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1180-4882 ; PMID: 7647083 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of slow-release melatonin in treatment-resistant depression

Dalton, E J ; Rotondi, D ; Levitan, R D ; Kennedy, S H ; Brown, G M

Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, January 2000, Vol.25(1), pp.48-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1180-4882 ; PMID: 10721684 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brown, Gm
  2. Brown, G.M.
  3. Kennedy, Sh
  4. Kennedy, S.H.
  5. Kennedy, Sidney H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...