skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 89.152  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Medicine & Public Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Colon: Normal and Pathologic Anatomy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Colon: Normal and Pathologic Anatomy

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.665-709

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_15

Toàn văn sẵn có

2
Pathways of Extrapelvic Spread of Disease
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of Extrapelvic Spread of Disease

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.749-762

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_17

Toàn văn sẵn có

3
Clinical Embryology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Embryology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.9-55

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_2

Toàn văn sẵn có

4
The Duodenocolic Relationships: Normal and Pathologic Anatomy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Duodenocolic Relationships: Normal and Pathologic Anatomy

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.539-563

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_10

Toàn văn sẵn có

5
Pathways of Regional Spread in Pancreatic Cancer
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of Regional Spread in Pancreatic Cancer

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.595-606

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_12

Toàn văn sẵn có

6
Internal Abdominal Hernias
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal Abdominal Hernias

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.711-748

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_16

Toàn văn sẵn có

7
The Subperitoneal Space: Normal and Pathologic Anatomy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Subperitoneal Space: Normal and Pathologic Anatomy

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.607-634

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_13

Toàn văn sẵn có

8
The Extraperitoneal Spaces: Normal and Pathologic Anatomy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Extraperitoneal Spaces: Normal and Pathologic Anatomy

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.333-492

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_8

Toàn văn sẵn có

9
Intraperitoneal Spread of Infections
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intraperitoneal Spread of Infections

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.57-130

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_3

Toàn văn sẵn có

10
Manifestations of Intraperitoneal Air
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manifestations of Intraperitoneal Air

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.309-331

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_7

Toàn văn sẵn có

11
Intraperitoneal Spread of Malignancies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intraperitoneal Spread of Malignancies

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.131-263

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_4

Toàn văn sẵn có

12
The Renointestinal Relationships: Normal and Pathologic Anatomy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Renointestinal Relationships: Normal and Pathologic Anatomy

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.493-537

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_9

Toàn văn sẵn có

13
The Small Bowel: Normal and Pathologic Anatomy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Small Bowel: Normal and Pathologic Anatomy

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.635-663

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_14

Toàn văn sẵn có

14
Staging of Gastrointestinal Cancers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staging of Gastrointestinal Cancers

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.265-286

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_5

Toàn văn sẵn có

15
General Considerations: Dynamics of Image Analysis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Considerations: Dynamics of Image Analysis

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.1-7

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_1

Toàn văn sẵn có

16
Intestinal Effects of Pancreatitis: Spread Along Mesenteric Planes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intestinal Effects of Pancreatitis: Spread Along Mesenteric Planes

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.565-594

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_11

Toàn văn sẵn có

17
Pathways of Lymph Node Metastases in Cancer of the Gastrointestinal and Hepatobiliary Tracts
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of Lymph Node Metastases in Cancer of the Gastrointestinal and Hepatobiliary Tracts

Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy, pp.287-308

ISBN: 9780387988450 ; ISBN: 0387988459 ; E-ISBN: 9780387218045 ; E-ISBN: 0387218041 ; DOI: 10.1007/0-387-21804-1_6

Toàn văn sẵn có

18
Laboratory Informatics and the Laboratory Information System
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory Informatics and the Laboratory Information System

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.1-20

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_1

Toàn văn sẵn có

19
Introduction to Telepathology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Telepathology

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.268-286

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_16

Toàn văn sẵn có

20
Security and Confidentiality on Laboratory Computer Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and Confidentiality on Laboratory Computer Systems

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.59-86

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_4

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 89.152  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (33)
 2. 2003đến2004  (59)
 3. 2005đến2006  (21.266)
 4. 2007đến2009  (32.026)
 5. Sau 2009  (35.768)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (64.820)
 2. German  (21.805)
 3. Italian  (2.513)
 4. Spanish  (14)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Marcus, Dawn A
 2. Frantz, Eckart
 3. Dörr, Gesine
 4. Farid, Nadir R
 5. Schuster, Hans-Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...