skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic regulation of telomerase expression in HIV-1-specific CD8+ T cells

Williams, Katie ; Seiss, Katherine ; Beamon, Jill ; Pereyra, Florencia ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 31 July 2010, Vol.24(12), pp.1964-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 20588158 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e32833c7170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors (HIV-1 CTL Escape Mutations and ILT4)

Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Toth, Ildiko ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G; Poh, Lisa Ng Fong (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(12), p.e15084 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HLA-B*35-Px-mediated acceleration of HIV-1 infection by increased inhibitory immunoregulatory impulses

Huang, Jinghe ; Goedert, James J ; Sundberg, Eric J ; Cung, Thai Duong Hong ; Burke, Patrick S ; Martin, Maureen P ; Preiss, Liliana ; Lifson, Jeffrey ; Lichterfeld, Mathias ; Carrington, Mary ; Yu, Xu G

The Journal of experimental medicine, 21 December 2009, Vol.206(13), pp.2959-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1540-9538 ; PMID: 20008523 Version:1 ; DOI: 10.1084/jem.20091386

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telomerase activity of HIV-1-specific CD8+ T cells: constitutive up-regulation in controllers and selective increase by blockade of PD ligand 1 in progressors

Lichterfeld, Mathias ; Mou, Danlei ; Cung, Thai Duong Hong ; Williams, Katie L ; Waring, Michael T ; Huang, Jinghe ; Pereyra, Florencia ; Trocha, Alicja ; Freeman, Gordon J ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Yu, Xu G

Blood, 01 November 2008, Vol.112(9), pp.3679-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1528-0020 ; PMID: 18728248 Version:1 ; DOI: 10.1182/blood-2008-01-135442

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LÖSLICHE VIRUSSPEZIFISCHE T-ZELLEN-REZEPTORZUSAMMENSETZUNGEN
COMPOSITIONS À BASE DE RÉCEPTEURS DE LYMPHOCYTES T SPÉCIFIQUES DE VIRUS SOLUBLES
SOLUBLE VIRUS-SPECIFIC T-CELL RECEPTOR COMPOSITIONS

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G ; Altfeld, Marcus ; Walker, Bruce D ; Lauer, Georg

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLUBLE VIRUS-SPECIFIC T-CELL RECEPTOR COMPOSITIONS

Lichterfeld Mathias ; Yu Xu G ; Altfeld Marcus ; Walker Bruce D ; Lauer Georg

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LÖSLICHE VIRUSSPEZIFISCHE T-ZELL-REZEPTORZUSAMMENSETZUNGEN
COMPOSITIONS À BASE DE RÉCEPTEURS DE LYMPHOCYTES T SPÉCIFIQUES POUR DES VIRUS SOLUBLES
SOLUBLE VIRUS-SPECIFIC T-CELL RECEPTOR COMPOSITIONS

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G ; Altfeld, Marcus ; Walker, Bruce D ; Lauer, Georg

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS À BASE DE RÉCEPTEURS DE LYMPHOCYTES T SPÉCIFIQUES DE VIRUS SOLUBLES
SOLUBLE VIRUS-SPECIFIC T-CELL RECEPTOR COMPOSITIONS

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu, G ; Altfeld, Marcus ; Walker, Bruce, D ; Lauer, Georg

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (4)
 2. Bài báo  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (3)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lichterfeld, Mathias
 2. Yu, Xu G
 3. Yu, Xg
 4. Lichterfeld, M.
 5. Walker, Bruce D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...