skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami, Amer ; Yang, Hans C ; Goodwin, Michael John ; Black, Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative diplomacy mechanics

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative diplomacy mechanics

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal and non-linear object composite detector

Zhang Wenji ; Ji Chenhua ; Sun Xuren

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A wire rope coiling mechanism for on resin packaging production line

Wang Gui

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRAM, INFORMATION STORAGE MEDIUM, AND GAME DEVICE

Takahashi Toru

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back over-and-under type fishing chair

LI Xuecheng ; Zhang Hong ; Zhang Saiyi

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOARD GAME APPARATUS AND METHOD WITH GRAND NAVIGATION AGE

Ryu, Sang Hyeop

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive analysis-oriented Chinese event representation method

He Chenglong ; Xu Lin ; Ge Weiyi

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote audio and video monitoring and global position system (GPS) positioning system used for ocean fishing boats

Wang Liming ; Qiu Guowei

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic fiber reinforced resins high -tension bushing

Cao Wenqi

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dacron blended yarn

Chen Lifang ; Qiao Guandi ; Chong Jiafeng ; Yan Tingzong ; Chen Changhong ; Yin Xiangzhi

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy -efficient indoor outer air exchange device

Wu Chunlei

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil heavy mental repairing agent and preparation method and application thereof

Wang Xiaomeng ; Chen Lu ; Yan Longxiang ; Kan Yuchen ; Lin Baiquan

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi -functional electronic lock core

Cheng Guolong

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goods of furniture for display rather than for use with stereoscopic decoration effect

Qiu Fei

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Have metal beaded finish flexible rubber joint

Wu Jinwei

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goodwin Michael John
  2. Black Gregory Anthony
  3. Yang Hans C
  4. Ajami Amer
  5. Hattori Takatomo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...