skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Techniques Made Simple: Emerging Methods to Elucidate Protein Interactions through Spatial Proximity

Che, Yonglu ; Khavari, Paul A.

Journal of Investigative Dermatology, December 2017, Vol.137(12), pp.e197-e203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-202X ; DOI: 10.1016/j.jid.2017.09.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes as an in vitro model for coxsackievirus B3-induced myocarditis and antiviral drug screening platform

Sharma, Arun ; Marceau, Caleb ; Hamaguchi, Ryoko ; Burridge, Paul W ; Rajarajan, Kuppusamy ; Churko, Jared M ; Wu, Haodi ; Sallam, Karim I ; Matsa, Elena ; Sturzu, Anthony C ; Che, Yonglu ; Ebert, Antje ; Diecke, Sebastian ; Liang, Ping ; Red-Horse, Kristy ; Carette, Jan E ; Wu, Sean M ; Wu, Joseph C

Circulation research, 29 August 2014, Vol.115(6), pp.556-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4571 ; PMID: 25015077 Version:1 ; DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.115.303810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Che, Yonglu
  2. Carette, Jan E
  3. Matsa, C., Elena
  4. Sallam, Karim I
  5. Sharma, Arun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...