skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Internet xóa Tất cả các phiên bản PLoS xóa Tất cả các phiên bản PLOS Biology xóa Tất cả các phiên bản Computational Biology xóa Tất cả các phiên bản Medical Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textpresso: An Ontology-Based Information Retrieval and Extraction System for Biological Literature (Textpresso: Literature Search Engine)

Müller, Hans-Michael ; Kenny, Eimear E ; Sternberg, Paul W; Michael Ashburner, Paul W (Academic Editor)

PLoS Biology, 2004, Vol.2(11), p.e309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.0020309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User's Guide to the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE)

Consortium, The

PLoS Biology, Apr 2011, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15449173 ; E-ISSN: 15457885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Takahashi, H
  2. Kenny, Eimear E
  3. Hannon, G
  4. Ucla, C
  5. Hubbard, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...