skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Crawford, Mark xóa Chủ đề: Medical Equipment Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing a push: OEMS and suppliers drive need for new materials, respond to clinical needs.(MATERIALS EVOLUTION)

Crawford, Mark

Orthopedic Design & Technology, March-April, 2010, Vol.6(2), p.40(6)

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Crawford, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...