skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Mechatronics Engineering Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dictionary of metal heat-treatment

Simons E.N.

London : Frederick muller Ltd., 1974 - (620.16 SIM 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Atmospheric factors affecting the corrosion of engineering metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atmospheric factors affecting the corrosion of engineering metals

Philadelphia : ASTM, 1978 - (620.1 ATM 1978) - ISBN0803102860

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Part-through crack fatigue life prediction : a symposium

Chang J.B. Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.

Philadelphia. Pa. : ASTM, c1979 - (620.1 PAR 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-cycle fatigue and life prediction : a symposium

Amzallag C; Leis B. N; Rabbe P; American Society for Testing and Materials.; Soci�et�e fran�caise de m�etallurgie.; International Symposium on Low Cycle Fatigue and Life Prediction (1980 : Firminy, France)

Philadelphia, Pa. (1916 Race St., Philadelphia 19103) : ASTM., c1982 - (620.1 LOW 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion fatigue : mechanics, metallurgy, electrochemistry and engineering : a symposium

Crooker T.W. editor; Leis B.N. editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1983 - (620.1 COR 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sampling and analysis of copper cathodes : a symposium

Hibbeln R. J. Editor; Tuddenham W. M. Editor; ASTM Committee B-2 on Nonferrous Metals and Alloys.; ASTM Symposium on Sampling and Analysis of Copper Cathodes (1982 : Dallas/Fort Worth, Tex.)

Philadelphia, PA. : ASTM, c1984 - (620.1 SAM 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Fatigue at low temperatures : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue at low temperatures : a symposium

Stephens R. I. Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; Symposium on Fatigue at Low Temperatures (1983 : Louisville, Ky.)

Philadelphia, PA. : American Society for Testing and Materials, c1985. - (620.16 FAT 1985) - ISBN0803104111

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Case histories involving fatigue and fracture mechanics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case histories involving fatigue and fracture mechanics

Hudson C. Michael Editor; Rich Thomas P. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (620.1 CAS 1986) - ISBN0803104855

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Fatigue in mechanically fastened composite and metallic joints
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue in mechanically fastened composite and metallic joints

Potter John M Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (621.8 FAT 1986) - ISBN080310927x

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986

Dean S. W; Lee T. S; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Degradation of Metals in the Atmosphere (1986 : Philadelphia, Pa.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1987. - (620.1 DEG 1987) - ISBN0803109660

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Chemical analysis of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical analysis of metals

Coyle Francis T. Editor

Philadelphia, Pa : ASTM, 1987 - (620.1 CHE 1987) - ISBN0803109423

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Effects of soil characteristics on corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of soil characteristics on corrosion

Chaker Victor Editor; Palmer J. David Editor; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.

Philadelphia, PA : ASTM, c1989 - (620.1 EFF 1989) - ISBN0803111894

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Environmentally assisted cracking, science and engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmentally assisted cracking, science and engineering

Crooker T. W. Editor; Leis B. N. Editor; Lisagor W. Barry Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; ASTM Symposium on Environmentally Assisted Cracking: Science and Engineering (1987 : Bal Harbour, Fla.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (620.1 ENV 1990) - ISBN0803112769

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Corrosion in natural waters
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion in natural waters

Baloun Calvin H.; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Corrosion in Natural Waters (1988 : Atlanta, Ga.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990. - (620.1 COR 1990) - ISBN0803113838

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Corrosion rates of steel in concrete
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion rates of steel in concrete

Berke Neal Steven; Chaker Victor; Whiting D; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.

Philadelphia, PA : ASTM, c1990. - (620.1 COR 1990) - ISBN0803114583

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Corrosion testing and evaluation : Silver anniversary volume
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion testing and evaluation : Silver anniversary volume

Baboian Robert Editor; Dean S. W. Editor; American Society for Testing and Materials. Committee G1 on Corrosion of Metals.; Silver Anniversary Symposium on Corrosion Testing and Evaluation (1989 : Orlando, Fla.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (620.1 COR 1990) - ISBN0803114060

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Chevron-notch fracture test experience : metals and non-metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chevron-notch fracture test experience : metals and non-metals

Baratta F. I; Brown Kevin R.

Philadelphia : ASTM, 1992 - (620.1 CHE 1992) - ISBN080311480X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Corrosion of electronic and magnetic materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion of electronic and magnetic materials

Peterson Phillip J; ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals.

Philadelphia, PA : ASTM, 1992 - (621.318 COR 1991) - ISBN0803114702

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Rapid load fracture testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid load fracture testing

Chona Ravinder; Corwin W. R; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; Symposium on Rapid Load Fracture Testing (1990 : San Francisco, Calif.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1992 - (620.1 RAP 1992) - ISBN080311429X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Advances in multiaxial fatigue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in multiaxial fatigue

Ellis Rod; McDowell David L.

Philadelphia, PA : ASTM, 1993 - Philadelphia, PA : ASTM, c1993 - (620.1 ADV 1993) - ISBN0803118627

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (3)
 2. 1982đến1984  (3)
 3. 1985đến1988  (5)
 4. 1989đến1993  (9)
 5. Sau 1993  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (15)
 2. Q - Science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...