skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mechatronics Engineering Technology xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Development of Knowledge-Based Systems for Engineering
Development of Knowledge-Based Systems for Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of Knowledge-Based Systems for Engineering

New York : Springer , 1998 - (620 DEV 1998) - ISBN3-211-82916-4;ISBN3-7091-2784-X

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng nơron và ứng dụng mạng nơron trong nhận dạng cảm xúc trên khuôn mặt người : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

Nguyễn Thị Ngọc Hân; Ngô Quốc Tạo Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2006 - (006.4 NG-H 2006)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng Nơron và ứng dụng trong điều khiển tự động

Phạm Hữu Đức Dục

H. : KHKT, 2009 - (629.8 PH-D 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng nơron truyền thẳng và ứng dụng trong dự báo dữ liệu

Trần Đức Minh; Lê Hải Khôi Người hướng dẫn

H. : Khoa Công nghệ, 2002 - (006.32 TR-M 2002)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhận dạng tiếng nói trên cơ sở mạng Nơron nhân tạo

Hồ Văn Hương; Nguyễn Quang Hoan Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2005 - (621.3821 HO-H 2005)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng nơron RBF và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Hoàng Tiến Dũng; Hoàng Xuân Huấn Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2006 - (004.65 HO-D 2006)

Truy cập trực tuyến

7
An introduction to numerical analysis for electrical and computer engineers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to numerical analysis for electrical and computer engineers

Zarowski Christopher J.

Hoboken, NJ : Wiley, c2004. - (621.3 ZAR 2004) - ISBN0471467375

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...