skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Automotive Engineering xóa Chủ đề: Mechatronics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Useware-Engineering für technische Systeme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Useware-Engineering für technische Systeme

Zühlke, Detlef; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

VDI-Buch

ISBN: 9783540350347 ; ISBN: 3540350349 ; DOI: 10.1007/3-540-35034-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zühlke, Detlef

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...