skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản Polymer Sciences xóa Tất cả các phiên bản Characterization and Evaluation of Materials xóa Tất cả các phiên bản Mechanical Properties xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of microstructure on thermal stability of ultrafine-grained Cu processed by equal channel angular pressing

Liang, Ningning ; Zhao, Yonghao ; Li, Y. ; Topping, T. ; Zhu, Yuntian ; Valiev, R. ; Lavernia, E.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(18), pp.13173-13185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2548-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures, mechanical properties and in vitro corrosion behaviour of biodegradable Mg–Zr–Ca alloys

Zhou, Ying-Long ; Li, Yuncang ; Luo, Dong-Mei ; Wen, Cuie ; Hodgson, Peter

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(4), pp.1632-1639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6920-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution and mechanical properties of a submerged friction-stir-processed AZ91 magnesium alloy

Chai, Fang ; Zhang, Datong ; Li, Yuanyuan ; Zhang, Wen

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(8), pp.3212-3225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-8887-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment process and niobium addition on the microstructure and mechanical properties of low carbon steel weld metal

Lu, Shanping ; Wei, Shitong ; Li, Dianzhong ; Li, Yiyi

Journal of Materials Science, 2010, Vol.45(9), pp.2390-2402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-010-4205-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain-rate sensitivity of scratch hardness and deformation mechanism in nanocrystalline Ni under micro-scratch testing

Zhu, Rongtao ; Li, Yanfeng ; Zhang, Xinxi ; Zhou, Jianqiu

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(12), pp.5889-5900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-016-9890-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of a nanophase, whisker-reinforced, ceramic/metal composite by electrochemical infiltration

Lee, T. ; Sheppard, K. ; Li, Y. ; Gallois, B.

Journal of Materials Science, 1996, Vol.31(24), pp.6555-6563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of SiC ceramic fibers from nuclear reactor irradiated polycarbosilane ceramic precursor fibers

Xiong, Liangping ; Xu, Yunshu ; Li, Yang ; Xia, Xiulong

Journal of Materials Science, 2008, Vol.43(14), pp.4849-4855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-008-2703-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Mg–Al–Zn alloy sheets severely deformed by accumulative roll-bonding

Zhan, M. ; Li, Y. ; Chen, W. ; Chen, W.

Journal of Materials Science, 2007, Vol.42(22), pp.9256-9261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-007-1885-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective reinforcement of epoxy composites with hyperbranched liquid crystals grafted on microcrystalline cellulose fibers.(Original Paper)

Luo, Qiyun ; Li, Yuqi ; Pan, Lulu ; Song, Laifu ; Yang, Jin ; Wu, Lingyan ; Lu, Shaorong

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(19), p.8888(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0136-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of the electrical and mechanical properties of carbon nanofiller-reinforced polymer composites

Li, Yichao ; Huang, Xianrong ; Zeng, Lijian ; Li, Renfu ; Tian, Huafeng ; Fu, Xuewei ; Wang, Yu ; Zhong, Wei-Hong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(2), pp.1036-1076 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3006-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (9)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Y
  2. Zhang, Xinxi
  3. Lu, Shaorong
  4. Chai, Fang
  5. Wei, Shitong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...