skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of extrusion temperature on microstructure and mechanical properties of Mg-4Y-4Sm-0.5Zr alloy

LI, Da-Quan ; Wang, Qu-Dong ; Ding, Wen-Jiang ; Blandin, J.J ; Suéry, M

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1311-1315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60296-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of a bulk nanostructured Al-Zn-Mg-Cu alloy

Chen, Han-Bin ; Yang, Bin

International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2009, Vol.16(6), pp.672-676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799 ; E-ISSN: 1869-103X ; DOI: 10.1016/S1674-4799(10)60011-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Processing and Composition on the Structure and Properties of P/M EP741NP Type Alloys

John, Radavich ; Tadeu, Carneiro ; David, Furrer ; Joseph, Lemsky ; Anthony, Banik

Chinese Journal of Aeronautics, April 2007, Vol.20(2), pp.97-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9361 ; DOI: 10.1016/S1000-9361(07)60013-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of extruded-rolled AZ31 Mg alloys

Qiu, Wei ; Han, En-Hou ; Liu, Lu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20, pp.s481-s487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60523-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strengthening and stress drop of ultrafine grain aluminum after annealing

Ren, Jiang-Wei ; Shan, Ai-Dang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(11), pp.2139-2142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60431-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture behavior of high strength Mg-Gd-Y-Zr magnesium alloy

GAO, Lei ; Chen, Rong-Shi ; Han, En-Hou

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1217-1221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60281-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of post-weld heat treatment on microstructure and properties of Ti-23Al-17Nb alloy laser beam welding joints

Wang, Guo-Qing ; Wu, Ai-Ping ; Zhao, Yue ; Zou, Gui-Sheng ; Chen, Qiang ; Ren, Jia-Lie

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(5), pp.732-739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60206-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution and mechanical properties of new multi-phase NiAl-based alloy during heat treatments

Xie, Yi ; Guo, Jian-Ting ; Zhou, Lan-Zhang ; Chen, Hong-Dong ; Long, Yi

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(12), pp.2265-2271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60639-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of new metastable β type titanium alloy

Zhou, Zhong-Bo ; Fei, Yue ; Lai, Min-Jie ; Kou, Hong-Chao ; Chang, Hui ; Shang, Guo-Qiang ; Zhu, Zhi-Shou ; LI, Jin-Shan ; Zhou, Lian

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(12), pp.2253-2258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60637-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of heat-treated Ti–5Al–2Sn–2Zr–4Mo–4Cr

LI, Hui-Min ; LI, Miao-Quan ; Luo, Jiao ; Wang, Ke

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, September 2015, Vol.25(9), pp.2893-2900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(15)63915-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-3Sn-1Mn magnesium alloy

Yang, Ming-Bo ; Qin, Cai-Yuan ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(10), pp.2168-2174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60990-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and properties of A356–10%SiC particle composite castings at different solidification pressures

Dong, Pu-Yun ; Zhao, Hai-Dong ; Chen, Fei-Fan ; LI, Jun-Wen

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, August 2013, Vol.23(8), pp.2222-2228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62721-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of as-quenched Mg-Gd-Zr alloys

Hu, Yao-Bo ; Deng, Juan ; Zhao, Chong ; Wang, Jing-Feng ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(4), pp.732-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60773-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of TC21 titanium alloy after heat treatment

Shi, Zhi-Feng ; Guo, Hong-Zhen ; Han, Jin-Yang ; Yao, Ze-Kun

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2013, Vol.23(10), pp.2882-2889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62810-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of ZK60 Mg alloy

Chen, Xian-Hua ; Huang, Xiao-Wang ; Pan, Fu-Sheng ; Tang, Ai-Tao ; Wang, Jing-Feng ; Zhang, Ding-Fei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(4), pp.754-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60776-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of sand-cast Mg-10Gd-3Y-0.5Zr magnesium alloy

Cao, Liang ; Liu, Wen-Cai ; LI, Zhong-Quan ; Wu, Guo-Hua ; Xiao, Lü ; Wang, Shao-Hua ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, March 2014, Vol.24(3), pp.611-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63102-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Si phase morphology and mechanical properties of ZL107 Al alloy improved by La modification and heat treatment

Wan, Di-Qing

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1051-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61282-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of heat treatment on microstructures and mechanical properties of gravity cast Mg–4.2Zn–1.5RE–0.7Zr magnesium alloy

Wang, Ying-Dong ; Wu, Guo-Hua ; Liu, Wen-Cai ; Pang, Song ; Zhang, Yang ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3611-3620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62908-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Mg–6Gd–3Y–0.5Zr alloy processed by high-vacuum die-casting

LI, Sheng-Yong ; LI, De-Jiang ; Zeng, Xiao-Qin ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2014, Vol.24(12), pp.3769-3776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63531-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of hot working on microstructure and mechanical properties of TC11/Ti2AlNb dual-alloy joint welded by electron beam welding process

Qin, Chun ; Yao, Ze-Kun ; LI, Yu-Zhi ; Ning, Yong-Quan ; Guo, Hong-Zhen

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2014, Vol.24(11), pp.3500-3508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63494-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (8)
 2. 2008đến2009  (13)
 3. 2010đến2011  (11)
 4. 2012đến2014  (13)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ding, Wen-Jiang
 2. LI, De-Jiang
 3. Pan, Fu-Sheng
 4. Zeng, Xiao-Qin
 5. Wang, Jing-Feng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...