skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevated and cryogenic temperature micropillar compression of magnesium–niobium multilayer films

Thomas, K. ; Mohanty, G. ; Wehrs, J. ; Taylor, A. ; Pathak, S. ; Casari, D. ; Schwiedrzik, J. ; Mara, N. ; Spolenak, R. ; Michler, J.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(15), pp.10884-10901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03422-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomistic simulations of carbon effect on kink-pair energetics of bcc iron screw dislocations

Wang, Yinan ; Wang, Xiaoyang ; Li, Qiulin ; Xu, Ben ; Liu, Wei

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(15), pp.10728-10736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03564-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase-field modeling of microstructure evolution of Cu-rich phase in Fe–Cu–Mn–Ni–Al quinary system coupled with thermodynamic databases

Yuanyang, Sun ; Yuhong, Zhao ; Baojun, Zhao ; Wenkui, Yang ; Xiaoling, Li ; Hua, Hou

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(16), pp.11263-11278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03678-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and properties of underwater friction stir-welded 7003-T4/6060-T4 aluminum alloys

Dong, Jialiang ; Zhang, Datong ; Zhang, Weiwen ; Zhang, Wen ; Qiu, Cheng

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(16), pp.11254-11262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03676-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hua, Hou
  2. Mohanty, G.
  3. Zhang, Weiwen
  4. Michler, J.
  5. Wenkui, Yang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...