skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray line profile analysis of shock-modified compounds

Morosin, B. ; Graham, R.A. ; Zhang, Y. ; Stewart, J.M.

International symposium on intense dynamic loading and its effects, 1986

Other: ON: DE86003454

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the quasi-static tearing of thin metal sheets

Yu, T.X. ; Zhang, D.J. ; Zhang, Y. ; Zhou, Q.

International Journal of Mechanical Sciences, 1988, Vol.30(3), pp.193-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7403 ; DOI: 10.1016/0020-7403(88)90054-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superplastic properties of two rapidly solidified powder metallurgy aluminium alloys

Zhang, Yonchang ; Grant, Nicholas J.

Materials Science and Engineering, 1984, Vol.68(1), pp.119-124

ISSN: 0025-5416 ; DOI: 10.1016/0025-5416(84)90250-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Yu, T.X
  3. Zhang, D
  4. Grant, Nicholas J.
  5. Stewart, J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...