skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Mechanical Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goods of furniture for display rather than for use with stereoscopic decoration effect

Qiu Fei

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hexagon energy recuperation heat exchanger fin

Yang Laicun ; LI Aixia ; Shi Jiwen ; LI Xianshu

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. LI Xianshu
  2. LI Aixia
  3. Qiu Fei
  4. Yang Laicun
  5. Shi Jiwen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...