skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Nhan đề tạp chí: Bulletin of mathematical biology xóa Chủ đề: Maximum Parsimony xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancestral Sequence Reconstruction with Maximum Parsimony.(Report)

Herbst, Lina ; Fischer, Mareike

Bulletin of Mathematical Biology, 2017, Vol.79(12), p.2865(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; DOI: 10.1007/s11538-017-0354-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Accuracy of Ancestral Sequence Reconstruction for Ultrametric Trees with Parsimony.(Report)

Herbst, Lina ; Fischer, Mareike

Bulletin of Mathematical Biology, 2018, Vol.80(4), p.864(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; DOI: 10.1007/s11538-018-0407-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing Local Optima for Maximum Parsimony.(Report)

Urheim, Ellen ; Ford, Eric ; St. John, Katherine

Bulletin of Mathematical Biology, 2016, Vol.78(5), p.1058(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; DOI: 10.1007/s11538-016-0174-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Inconsistency of Maximum Parsimony for k-Tuple-Site Data.(Report)

Galla, Michelle ; Wicke, Kristina ; Fischer, Mareike

Bulletin of Mathematical Biology, 2019, Vol.81(4), p.1173(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; DOI: 10.1007/s11538-018-00552-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fischer, Mareike
  2. Fischer, M
  3. Herbst, Lina
  4. Herbst, L
  5. Wicke, Kristina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...