skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inadmissibility of Studentized Tests for Normal Order Restricted Models

Cohen, Arthur ; Sackrowitz, H. B.

Ann. Statist. 21, no. 2 (1993), 746-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5364 ; DOI: doi:10.1214/aos/1176349148

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inadmissibility Results for Generalized Bayes Estimators of Coordinates of a Location Vector

Berger, James O.

Ann. Statist. 4, no. 2 (1976), 302-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5364 ; DOI: doi:10.1214/aos/1176343409

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint Admissibility of the Sample Means as Estimators of the Means of Finite Populations

Joshi, V. M.

Ann. Statist. 7, no. 5 (1979), 995-1002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5364 ; DOI: doi:10.1214/aos/1176344783

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inadmissibility of Large Classes of Sequential Tests

Brown, L. D. ; Cohen, Arthur

Ann. Statist. 9, no. 6 (1981), 1239-1247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5364 ; DOI: doi:10.1214/aos/1176345640

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inadmissibility Results for the Best Invariant Estimator of Two Coordinates of a Location Vector

Berger, James O.

Ann. Statist. 4, no. 6 (1976), 1065-1076 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5364 ; DOI: doi:10.1214/aos/1176343642

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arthur Cohen
  2. Berger, James O
  3. Berger, James
  4. James O. Berger
  5. Cohen, Arthur

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...