skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Chủ đề: Life Sciences, General xóa Chủ đề: Mathematics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Systems Theory and Biology: Proceedings of the III Systems Symposium at Case Institute of Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems Theory and Biology: Proceedings of the III Systems Symposium at Case Institute of Technology

Mesarović, M. D; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9783642883439 ; ISBN: 3642883435 ; DOI: 10.1007/978-3-642-88343-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mesarovć, M. D.
  2. Mesarović, M. D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...