skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.4350599.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.4350599

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM2 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531034.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531034

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM5 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531052 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.4350599 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM3 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531043.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531043

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM4 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531049 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM7 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531067.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531067

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM2 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531034 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM5 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531052.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531052

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM4 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531049.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531049

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM3 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531043 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM7 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531067 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jaime Tarigo
  2. Henry Marr
  3. Adam Vigil
  4. Elizabeth Scholl
  5. Philip Felgner

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...